Pole tekstowe:

Olympic StadiOn

24-25.05.2014

WROCLAW

Związek Kynologiczny

w Polsce

KLUB BOKSERA

Próba obrony / PROTECTION test / Schutzdienst Probe

 Sędzia / Judge / Richter

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Próby obrony są dobrowolne u służą zaprezentowaniu umiejętności psa.

The Defense Test are voluntary and allows presentation dog skills.

Die Defense-Test ist freiwillig und ermöglicht Präsentation Hund Fähigkeiten.

 

 

Przebieg i ocena proby odwagi - pdf format

 

Ausfuerung_und_Beurteilung_des_Schutzdienstes - pdf format

PAVEL MARKUSEK

 

-Nazywam się Pavel Markusek. Mam 30lat. Moją pasją jest praca z psami a przygoda z nimi rozpoczęła się w roku 1999 w klubie kynologicznym 'Bystrice nad Pernstejnem' w Czechach, skąd pochodzę. Przez lata uczestniczyłem w wielu obozach szkoleniowych, pracowałem na kilku ośrodkach szkolenia psów, głównie w Czechach. Posiadam licencję pozoranta czeskiego klubu kynologicznego I stopnia - MSKS, która pozwala na pozorowanie na egzaminach i zawodach. Byłem instruktorem Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych w Polsce. Prowadziłem kursy dla pozorantów polskiej służby więziennej i Wojska Polskiego. W 2011 roku startowałem na Mistrzostwach Świata Bokserów w Austrii ATIBOX-WM w kategorii IPO1 gdzie z psem Lord dels Segadors zdobyłem 6 m-ce. Obecnie prowadzę swoją szkołę dla psów i przewodników MARKUSEK-TEAM w Mieczewie koło Poznania.

 

- My name is Pavel Markusek. I am  30 years old. My passion is working with dogs. This adventure began in 1999 in the Kynological Club in Bystrice over Pernstejnem' in the Czech Republic, where I come from. Over the years, I participated in many training camps. I worked on a few dog training centers, mainly in the Czech Republic. I have a Handler License by Czech Kennel Club 1 degree - MSKS, which allows for working on exams and competitions. I was an instructor of the Polish Association of Instructors and Guides of Service Dogs in Poland. I led courses for handlers in Polish Prison Service and in Polish Army. In 2011 I started at Boxer World Dog Show ATIBOX-WM in Austria, in category IPO1, where me and  dog Lord dels Segadors won 6 place. Currently I lead my School for Dogs and Guides MARKUSEK-TEAM in Mieczewo near Poznan.

 

Mein Name ist Pavel Markusek.  Ich bin 30 Jahre alt. Mein Hobby ist Arbeit mit den Hunden und mein Abenteuer mit denen began im Jahre 1999 im Kynologischen Verein “Bystrice nad Pernastejnem” in der Tscheichei woher ich komme. Jahre lang habe ich auch dort in Traningslagern teilgenommen und in Hunde Vereinen gearbeitet.  Ich besitze eine Helfer Lizenz ( I Stufe MSKS) vom Tschechischen Kynologen Verband . Dank Ihr kann ich auf Prufungen und Wettbewerben als Helfer arbeiten. Ich war ein Ausbilder vom Polnischen Ausbilder Verein und Dienst-Hunde Fuhrer in Polen. Ich habe Kurse fur Helfer der polnischen Strafvollzug und polnischer Armee gefuhrt. Im Jahre 2011 habe ich auf der Boxer Welthunde Ausstellung in Osterreich ATIBOX WM – in der IPO1 mit Lord de Segadors teilgenommen und den 6 Platz erreicht. Jetzt habe ich meine eigene Hundeschule Markusek – Team in Mieczewo in der nahe von Posen fur Hunde und Fuhrer.

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI

 

-Krzysztof Sokołowski od 1991 roku pracuje z psami, prowadząc kursy i szkolenia różnych stopni w Związku Kynologicznym - Oddział we Wrocławiu. Posiada też LICENCJĘ POZORANTA, a także uprawnienia do szkolenia psów służbowych. Od wielu lat przygotowuje psy policyjne do egzaminów, pokazów i zawodów. Pracuje jako instruktor i pozorant licencjonowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Z zawodu jest inżynierem leśnikiem, a psy i praca z nimi od dziecka była jego pasją.

 

-Krzysztof Sokołowski since 1991 working with dogs, conducting courses and training of different degrees Kennel Club – Oddział Wrocław. He also has HELPER  LICENSE , as well as powers to the training of police dogs. For many years he prepar pilice dog for exams,  shows and dogs competition. He works as an instructor and licensed helper in Provincial Police Headquarters in Wroclaw. His officjal profession is an forester engineer but dogs and work with them still is his passion since childhood.

 

-Seit 1991 arbeitet Krzysztof Sokolowski mit den Hunden und führt die Schulungen auf unterschiedlichen Niveaus von Kennel Club – Filiale in Wroclaw. Er hat die Helfer Lizenz und ist berechtigt Polizeihunde auszubilden. Einige Jahre bereitete er die Polizeihunde für die Prüfungen, Ausstellungen und Wettbewerbe vor. Er arbeitet auch als Leiter und Lizenzhelfer im Landespolizei Hauptsitz in Wroclaw. Seine Ausbildung ist Förster aber die Hunde und deren Führung wurde zu seiner Leidenschaft.

Pozoranci / Helpers / Helfer

 

                                           

 

Bernard Knopek (D)

I am very happy about the invitation for judging the first, optional test in phase C in Poland on the occasion of ATIBOX World Show  more...